Oppivelvollisuuden laajentaminen

 

Oppivelvollisuus

Kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa lapsen täyttäessä seitsemän vuotta. Poikkeuksena vammaisen tai sairaan lapsen pidennetty oppivelvollisuus.  Oppivelvollisen on suoritettava peruskouluopinnot ja toisen asteen tutkinto (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto). Velvoite päättyy, kun nuori täyttää 18-vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Oppivelvollisuuden laajentamisen myötä tuli voimaan myös hakeutumisvelvollisuus. 1.1.2021 alkaen jokaisella peruskoulunsa päättävällä yhdeksäsluokkalaisella on velvollisuus hakeutua ja jatkaa oppivelvollisuutensa suorittamista toisen asteen koulutuksessa. Perusopetuksen järjestäjän vastuulla on ohjata ja valvoa hakeutumista. Mikäli oppivelvollinen ei saa paikkaa kevään yhteishaussa, peruskoulun opinto-ohjaaja jatkaa nuoren tukena kesän aikana. Nuorelle pyritään löytämään paikka, jossa hän voi jatkaa oppivellisuutensa suorittamista.

Oppivelvollisuutta voi suorittaa

 • lukiokoulutuksessa
 • ammatillisessa koulutuksessa
 • tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa, TUVA (alkaa syksyllä 2022)
 • kansanopistoissa oppivelvollisille suunnatuissa koulutuksissa
 • oppisopimuskoulutuksessa
 • työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa (TELMA)

Maksuton opiskelu

Laajentunut oppivelvollisuus takaa kaikille maksuttoman opiskelun. Opiskelun maksuttomuus jatkuu oppivelvollisuusikää pidemmälle eli se ei pääty, vaikka opiskelija täyttää 18 vuotta. Maksuttomuus päättyy vasta, kun toisen asteen tutkinto on suoritettu, kuitenkin viimeistään sen kalenterivuoden lopussa, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.

Opiskelijalle maksuttomia ovat:

 • opetus
 • päivittäinen ruokailu
 • osaamisen hankkimiseksi tarvittavat oppikirjat, muut materiaalit, työvälineet, -asut ja –aineet
 • lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät 5 koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen
 • vähintään 7 kilometrin pituiset koulumatkat (Kelan koulumatkatukijärjestelmä)
 • joissakin erityistapauksissa myös majoitus- ja matkakustannukset.

Maksuttomuuden piiriin ei kuulu erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat opiskelijan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut soittimet, urheiluvälineet tai muut vastaavat välineet ja tarvikkeet, joita opiskelija voi käyttää myös muutoin kuin opetuksen yhteydessä.

Opintoja täydentävistä vapaaehtoisista opintoretkistä, vierailuista, tapahtumista ja muista vastaavista toiminnoista voidaan periä kohtuullisia maksuja. Koulutuksen järjestäjä voi myös tarjota esimerkiksi soveltavia erikoiskursseja- tai opintojaksoja, joihin sisältyvistä muista kuin opetukseen liittyvistä kustannuksista voidaan periä maksuja.

Oppivelvollisuuden keskeyttäminen

Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttäminen on mahdollista vain perustelluista syistä. Ne on määritelty oppivelvollisuuslain 7 §:ssä.

Perusteita keskeyttämiselle ovat:

 • oppivelvollisuuden suorittamisen estävä pitkäaikainen sairaus tai vamma
 • äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa (käytännössä vanhempainpäivärahan saamisen ajalta)
 • tilapäinen ulkomailla oleskelu (esim. vaihto-opiskelu tai perheen tilapäinen muutto ulkomaille)
 • elämäntilanteeseen liittyvä muu painava syy, joka estää oppivelvollisuuden suorittamisen

Oppivelvollisuuden suorittamisen voi keskeyttää sekä perusopetuksen aikana, että perusopetuksen jälkeisessä oppivelvollisuuskoulutuksessa. Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttäminen tehdään oppivelvollisen taikka hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajan hakemuksesta. Päätöksen nuoren oppivelvollisuuden keskeyttämisestä tekee opetuksen tai koulutuksen järjestäjä. Ilman opiskelupaikkaa oleva nuoren oppivelvollisuuden keskeyttämisestä päättää Rauman kaupungin opetus- ja nuorisojohtaja.

Opiskelupaikan osoittaminen oppivelvolliselle

Mikäli oppivelvollinen ei saa opiskelupaikkaa tai ei vapaaehtoisesti hakeudu koulutukseen, hänelle osoitetaan opiskelupaikka asuinkunnan toimesta. Osoitettu opiskelupaikka on syksystä 2022 lähtien uudessa tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (TUVA). Jos oppivelvollisella ei ole valmiuksia tutkintotavoitteisen koulutuksen suorittamiseen, opiskelupaikka osoitetaan työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa (TELMA).

Opiskelupaikan osoittaminen on asuinkunnan tehtävä. Raumalla opiskelupaikan osoittaa opetus- ja nuorisojohtaja. Oppivelvolliselle soveltuvan opiskelupaikan osoittamisessa tulee huomioida alueen koulutustarjonta, oppivelvollisen kodin ja oppilaitoksen välinen etäisyys ja kulkuyhteydet, erityisen tuen tai vaativan erityisen tuen tarve, opetuskieli sekä oppivelvollisen henkilökohtaiset toiveet. Ennen opiskelupaikan osoittamista kuullaan oppivelvollista, huoltajaa sekä opetuksen järjestäjää. Oppivelvollisuuslain mukaan oppivelvollisen on aloitettava opinnot hänelle osoitetussa opiskelupaikassa viipymättä.

Tavoitteena on turvata jokaiselle nuorelle elämässä ja yhteiskunnassa tarvittava osaaminen ja sivistys.
Oppivelvollisuuteen ja oppivelvollisuuden keskeyttämiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä oppivelvollisuuskoordinaattoriin.

Tietoa aiheesta muilla kielillä, Oppivelvollisuus laajenee syksystä 2021; Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoa laajennetusta oppivelvollisuudesta löydät Opetus- ja kulttuuriministeriön www-sivuilta.