Oppivelvollisuuden laajentaminen

Oppivelvollisuus

Kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ja nuoret ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa lapsen täyttäessä seitsemän vuotta ja päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon. Poikkeuksena vammaisen tai sairaan lapsen pidennetty oppivelvollisuus, joka alkaa 6 –vuotiaana esiopetuksella eli vuotta säädettyä aiemmin.

Hakeutumisvelvollisuus

Oppivelvollisuus laajeni vuodesta 2021 alkaen niin, että jokaisella peruskoulun päättävällä yhdeksäsluokkalaisella on velvollisuus hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen. Perusopetuksen järjestäjän vastuulla on ohjata ja valvoa hakeutumista. Mikäli oppivelvollinen ei saa paikkaa kevään yhteishaussa, nuorelle pyritään löytämään paikka, jossa hän voi jatkaa oppivellisuutensa suorittamista. Yhteishaun lisäksi koulutukseen voi hakeutua esimerkiksi jatkuvan haun kautta.

Oppivelvollisuutta voi perusopetuksen jälkeen suorittaa:

 • lukiokoulutuksessa
 • ammatillisessa koulutuksessa
 • tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa, TUVA (alkaa syksyllä 2022)
 • kansanopistoissa oppivelvollisille suunnatuissa koulutuksissa
 • oppisopimuskoulutuksessa
 • työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa (TELMA)

Oppivelvollisuuden laajentamisella halutaan taata kaikille nuorille riittävä koulutus ja hyvät eväät työelämään. Tavoitteena on lisätä kouluttautumista ja osaamista, vähentää oppimiseroja, lisätä koulutuksellista tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja nuorten hyvinvointia.

Maksuton opiskelu

Laajentunut oppivelvollisuus takaa kaikille maksuttoman opiskelun. Opiskelun maksuttomuus jatkuu oppivelvollisuusikää pidemmälle eli se ei pääty, vaikka opiskelija täyttää 18 vuotta. Maksuttomuus päättyy vasta, kun toisen asteen tutkinto on suoritettu, kuitenkin viimeistään sen kalenterivuoden lopussa, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.

Opiskelijalle maksuttomia ovat:

 • opetus
 • päivittäinen ruokailu
 • osaamisen hankkimiseksi tarvittavat oppikirjat, muut materiaalit, työvälineet, työasut ja -aineet
 • lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät 5 koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen
 • vähintään 7 kilometrin pituiset koulumatkat toisen asteen oppilaitoksessa opiskeleville (Kelan koulumatkatukijärjestelmä)
 • joissakin erityistapauksissa myös majoitus- ja matkakustannukset.

Maksuttomuuden piiriin ei kuulu erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat opiskelijan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut soittimet, urheiluvälineet tai muut vastaavat välineet ja tarvikkeet, joita opiskelija voi käyttää myös muutoin kuin opetuksen yhteydessä. Opintoja täydentävistä vapaaehtoisista opintoretkistä, vierailuista, tapahtumista ja muista vastaavista toiminnoista voidaan periä kohtuullisia maksuja. Koulutuksen järjestäjä voi myös tarjota esimerkiksi soveltavia erikoiskursseja- tai opintojaksoja, joihin sisältyvistä muista kuin opetukseen liittyvistä kustannuksista voidaan periä maksuja.

Oppivelvollisuuden keskeyttäminen

Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttäminen on mahdollista vain perustelluista syistä. Ne on määritelty oppivelvollisuuslain 1214/2020 7 §:ssä.

Perusteita keskeyttämiselle ovat:

 • oppivelvollisuuden suorittamisen estävä pitkäaikainen sairaus tai vamma
 • äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa (käytännössä vanhempainpäivärahan saamisen ajalta)
 • tilapäinen ulkomailla oleskelu (esim. vaihto-opiskelu tai perheen tilapäinen muutto ulkomaille)
 • elämäntilanteeseen liittyvä muu painava syy, joka estää oppivelvollisuuden suorittamisen

Oppivelvollisuuden suorittamisen voi keskeyttää sekä perusopetuksen aikana, että perusopetuksen jälkeisessä oppivelvollisuuskoulutuksessa. Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttäminen tehdään oppivelvollisen taikka hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajan hakemuksesta. Päätöksen nuoren oppivelvollisuuden keskeyttämisestä tekee koulun tai oppilaitoksen rehtori, jos nuori on koulun kirjoilla ja kyseessä on alle vuoden kestävä määräaikainen oppivelvollisuuden keskeyttäminen. Ilman opiskelupaikkaa oleva nuoren tai yli vuoden mittaisen oppivelvollisuuden keskeyttämisestä päättää Rauman kaupungin opetus- ja nuorisojohtaja.

Opiskelupaikan osoittaminen oppivelvolliselle

Mikäli oppivelvollinen ei saa opiskelupaikkaa tai ei vapaaehtoisesti hakeudu koulutukseen, hänelle osoitetaan opiskelupaikka. Opiskelupaikan osoittaminen on asuinkunnan tehtävä. Raumalla opiskelupaikan osoittaa opetus- ja nuorisojohtaja. Oppivelvolliselle soveltuvan opiskelupaikan osoittamisessa tulee huomioida alueen koulutustarjonta, oppivelvollisen kodin ja oppilaitoksen välinen etäisyys ja kulkuyhteydet, erityisen tuen tai vaativan erityisen tuen tarve, opetuskieli sekä oppivelvollisen henkilökohtaiset toiveet. Ennen opiskelupaikan osoittamista kuullaan oppivelvollista, huoltajaa sekä opetuksen järjestäjää. Oppivelvollisuuslain mukaan oppivelvollisen on aloitettava opinnot hänelle osoitetussa opiskelupaikassa viipymättä.

Oppivelvollisuuteen ja oppivelvollisuuden keskeyttämiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä oppivelvollisuuskoordinaattoriin.

Tietoa aiheesta muilla kielillä, Oppivelvollisuus laajenee syksystä 2021; Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoa laajennetusta oppivelvollisuudesta löydät Opetus- ja kulttuuriministeriön www-sivuilta.