Kohdennettu nuorisotyö

Kohdennettu nuorisotyö  on  alle 18- vuotiaille nuorille suunnattua, ennaltaehkäisevää sekä vahvistavaa, tukea antavaa työtä.  Se keskittyy yksittäisen nuoren tuen tarpeeseen tai ryhmätoimintaan. Tapaamiset voidaan suunnitella tapahtuvaksi joko koulu- tai vapaa-aikana. Käsiteltäviä teemoja voivat olla: perhe- ja kaverisuhteet, yksinäisyys, kiusaaminen, itsetunto, raha-asiat, haasteet koulussa tai kotona, pelaaminen, päihteet, näpistykset, seksuaalisuus, identiteetti, hyvinvointi, voimavarat, yhdenvertaisuus tai mikä tahansa nuoruuteen liittyvä asia.

Yksilötyö

Tavoitteena on nuoren yksilöllisen kasvun ja kehityksen tukeminen, luotettava ja turvallinen aikuiskontakti sekä nuoren valmiuksien selvittäminen ja tarvittaessa ohjaaminen eteenpäin. Työskentelyyn ohjaudutaan joko nuoren omasta aloitteesta, vanhempien/lähipiirin yhteydenoton kautta tai eri yhteistyötahojen toimesta.

Yksilötyöskentelyyn lähtenyt nuoriso-ohjaaja sopii nuoren kanssa tapaamiskerroista ja tapaamisten tavoitteista. Tapaamiset voi sovittaa esimerkiksi nuorisotalolle tai tarvittaessa koulun tiloihin koulupäivän aikana tapahtuvaksi. Tapaamisia sovitaan nuoren kanssa yleensä noin 6-8 kertaa.

Yksilötyöskentelyssä voidaan käyttää Omin Jaloin –menetelmää, jossa vahvistetaan elämänhallintaa ja tuetaan aikuiseksi kasvamisessa. Tarkoituksena on auttaa nuorta havaitsemaan elämänsä suoja- ja riskitekijöitä. Tapaamisten lopuksi käydään läpi nuoren ja hänen huoltajansa kanssa tiivistys asioista ja mahdollisesti ilmenneet huolenaiheet. Omin Jaloin työntekijä ohjaa myös tarvittaessa nuoren eteenpäin juuri hänelle sopiviin palveluihin.

Ryhmätyö

Ryhmätyöskentely/ryhmäyttäminen on ohjattua ja suunnitelmallista toimintaa, jossa nuoria tuetaan erilaisten harjoitusten tai elämysten avulla. Ryhmätoimintaa järjestetään tarpeiden ja toiveiden mukaan. Erilaiset teemat ilmenevät ja niiden käsittelyä toivotaan koulumaailmasta, suoraan nuorilta tai nuorten kanssa toimivilta tahoilta. Ryhmätyötä tehdään koulun pyynnöstä koulupäivien aikana ja siihen osallistuu koko luokka tai se on suunniteltu toteutettavaksi isommallekin joukolle.

Nuoriso-ohjaajat ohjaavat myös vapaa-ajalla toteutettavia ryhmiä/kerhoja, jotka ovat alkaneet nuorten toiveista ja tarpeista. Ne toimivat säännöllisesti(yleensä viikoittain) ja paikkana toimii pääsääntöisesti Kuovin nuorisotalo. Ryhmässä työskentely mahdollistaa vertaistuen saamisen ja voi kannustaa nuorta löytämään mielekästä vapaa-ajan toimintaa. Pienryhmän tavoitteesta riippuu, toteutetaanko toiminta suljettuna vai avoimena ryhmänä.